ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοιχεία Επαφής Υπευθύνου σύμφωνα με τη Νομοθεσία GDPR:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, MD, FEBOPRAS

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 124Α, 11526 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 6399944 & 6977202788

ΑΦΜ: 070537195

Προστασία και Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

H εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΑΡΜΙΡΗΣ (εφεξής «Η Εταιρεία») θεωρεί ως πρώτιστο καθήκον τον σεβασμό προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει για να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο και να το διαβάσετε προσεκτικά.

Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε το δικαίωμα σας στην ιδιωτικότητα και θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρόν κείμενο εμπεριέχει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας και παρέχει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες από την Εταιρεία, καθώς και σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρείας τις απαραίτητες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής;

Η  παρούσα  Πολιτική  έχει  σκοπό  να  πληροφορήσει  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  προσωπικά δεδομένα  των  προσώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες της  Εταιρείας  συλλέγονται,  αποθηκεύονται,  χρησιμοποιούνται  και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος  των  προσωπικών  δεδομένων  που  συλλέγονται.  Αφορά  δε,  κάθε  πράξη  ή  σειρά  πράξεων  που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η ανάκτηση, η χρήση, η κοινολόγηση  με  διαβίβαση,  η  διάδοση  ή  κάθε  άλλη  μορφή  διάθεσης,  η  συσχέτιση  ή  ο συνδυασμός,  ο  περιορισμός,  η  διαγραφή  ή  η  καταστροφή.  Η  Εταιρεία  διατηρεί  μονομερώς  το δικαίωμα  να  επικαιροποιεί,  τροποποιεί,  προσθέτει,  μεταβάλλει  τις  υπηρεσίες  της  και   την παρούσα  Πολιτική,  ανά  διαστήματα,  οποτεδήποτε  κρίνει  τούτο  αναγκαίο,  χωρίς  προηγούμενη ειδοποίηση,  πάντα  εντός  του  εκάστοτε  ισχύοντος  νομικού  πλαισίου  και  σύμφωνα  με  τυχόν μεταβολές  στην  κείμενη  νομοθεσία  περί  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων.  Η  Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά  τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

 

Προσωπικά  δεδομένα  είναι  κάθε  πληροφορία  που  αφορά  συγκεκριμένο  φυσικό  πρόσωπο  ή  πρόσωπο  η  ταυτότητα  του  οποίου  μπορεί  να  εξακριβωθεί  (πχ  όνομα,  αριθμός  ταυτότητας, διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία  (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών  υπηρεσιών  κ.α.)  συμπεριλαμβάνονται  στον  γενικό  όρο  προσωπικά  δεδομένα  αλλά αποτελούν  ειδική  κατηγορία  δεδομένων.  Η  Εταιρεία  δε  θα  επεξεργαστεί  τα  προσωπικά  σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο,  η  Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

 

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 

1) Τα  παρέχετε εσείς  όταν η Εταιρεία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε άτομο που συνοδεύετε, όταν απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος ιατρικές υπηρεσίες, όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρεία, όταν  συμπληρώνετε  ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (“e-mail”), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

2)  Αυτόματα  μέσω  του  προγράμματος  περιήγησης  (“browser”)  ή  της  κινητής  συσκευής  που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

 

3)  Τα  παρέχει  κάποιος  τρίτος  συνεργάτης  μας  αφού  έχετε  δώσει  τη  συναίνεσή  σας.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη  συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”)  σε τακτική βάση, αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την αποσύρετε.

 

 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

 

Συνοπτικά,  τα  προσωπικά  δεδομένα  που  συλλέγονται  και  υφίστανται  περαιτέρω  επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 

 • το όνομα, τη διεύθυνση και γενικότερα τα στοιχεία  επικοινωνίας  (συμπεριλαμβανομένης  της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου)
 • δεδομένα υγείας σχετικά  με  τις  παρεχόμενες  από  την  Εταιρεία  ιατρικές  ή  νοσηλευτικές υπηρεσίες  ή  δεδομένα  υγείας  για  ιατρικές  υπηρεσίες  που  δεν  παρασχέθηκαν  από  εμάς  αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους
 • πληροφορίες που μας  δίνετε  για  την  πληρωμή  μας,  όπως  πληροφορίες  τραπεζικών  καρτών
 • άλλες πληροφορίες που  προέρχονται  από  τη  χρήση  ιστοσελίδων  και  άλλων  ψηφιακών πλατφορμών  που  χρησιμοποιούμε  με  σκοπό  την  ενημέρωσή  σας,  σχετικά  με  τις  ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει  η  Εταιρεία  μέσω  των ιστοσελίδων της  ή/ και την εγγραφή σας σε μία ή περισσότερες από αυτές:
  • Λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση.
  • Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων
  • Διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας, εφόσον έχετε λάβει υπηρεσίες από την Εταιρεία μας.

Πέραν  των  ανωτέρω  δεδομένων  που  παρέχετε  στον  Όμιλο,  ενδέχεται  να  συλλέγονται  τεχνικές πληροφορίες  που  αποτελούν  προσωπικά  δεδομένα,  όπως  για  παράδειγμα  η  διεύθυνση πρωτοκόλλου  διαδικτύου  (“Ιnternet  Ρrotocol  address”)  της  συσκευής  σας  [π.χ.  ηλεκτρονικός υπολογιστής,  φορητός υπολογιστής  (“laptop”),  υπολογιστής ταμπλέτα  (“tablet”),  έξυπνο  κινητότηλέφωνο  (“smartphone”)].  Οι  τεχνικές  αυτές  πληροφορίες  χρησιμοποιούνται  για  την  ομαλή λειτουργία  και  απόδοση  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών,  και  δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές της Εταιρείας.  Περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τις  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στις  ιστοσελίδες της Εταιρείας (“cookies” κ.α.) παρατίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

 

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

 

Η Εταιρεία  επεξεργάζεται  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  με τρόπο θεμιτό και νόμιμο  για  σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που  επεξεργάζεται  η  Εταιρεία  περιορίζονται  στα  απολύτως  απαραίτητα  για  την  επίτευξη  των σκοπών αυτών,  είναι ακριβή και επίκαιρα,  τηρούνται για χρονικό διάστημα  που καθορίζεται από τους  σκοπούς  της  επεξεργασίας,  προστατεύονται από  επαρκή  μέτρα  ασφαλείας  και  δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

 

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό? Διαβιβάζονται σε τρίτους;

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους  ανά υπηρεσία  υπαλλήλους  της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.  Διαβιβάζονται  δε,  μόνο  σε  εξουσιοδοτημένα  τρίτα  μέρη  που  δεσμεύονται  στην τήρηση εμπιστευτικότητας,  όταν  αυτά  απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής  των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. ιατροί για σκοπούς διάγνωσης).

 

Μετά από εντολή σας,  τα προσωπικά  σας  δεδομένα  δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους  (π.χ. άλλο ιατρό της επιλογής σας)  /  συνεργαζόμενες με  την Εταιρεία  επιχειρήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες έχετε συμβληθεί).

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή  να  τα  χρησιμοποιήσει  με  άλλον  τρόπο  και  για  άλλους  σκοπούς  που  δύνανται  να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το  νόμο,  δικαστική  απόφαση/εντολή,  διοικητική  πράξη  ή  αν  αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών τους.

 

Ενδέχεται  τα  προσωπικά  δεδομένα  να  διαβιβαστούν  σε  συνεργάτες,  ή  σε  τρίτους, συμμορφούμενους  με  τους  όρους  της  παρούσας  Πολιτικής  και  δεσμευόμενους  στην  τήρηση εμπιστευτικότητας,  οι  οποίοι  ενεργούν  εκ  μέρους  της Εταιρείας  για  περαιτέρω  επεξεργασία  με σκοπό  την  παροχή  υπηρεσιών,  την  αξιολόγηση  και  την  βελτίωση  της  λειτουργικότητας  της ιστοσελίδας,  σκοπούς  μάρκετινγκ,  διαχείρισης  δεδομένων  και  τεχνικής  υποστήριξης,  μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι  εν  λόγω  τρίτοι  έχουν  δεσμευτεί  συμβατικά  με  την  Εταιρεία,  ότι  θα  χρησιμοποιήσουν  τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

 

Ποια  είναι  τα δικαιώματά μου;  Τι  μπορώ  να  κάνω αν  έχω  κάποιο  θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.

 

Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της  σχετικής  νομοθεσίας  περί  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  περιλαμβάνουν  το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και  τη διαγραφή τους από τα συστήματα  της Εταιρείας, εφόσον δεν  υπάρχει  άλλη  εκ  του  νόμου  υποχρέωση  διατήρησής  τους.  Επίσης  διατηρείτε  το  δικαίωμα φορητότητας  ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), υπάρχει η  δυνατότητα  απεγγραφής  (“unsubscribe”)  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  που  περιλαμβάνονται  σε κάθε  ενημερωτικό  δελτίο  (“newsletter”),  ώστε  να  σταματήσει  η  επεξεργασία  των  προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.

Για  οποιοδήποτε  θέμα  έχετε  σχετικά  με  τα  προσωπικά  σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία τηλεφωνικά είτε μέσω  e-mail,  στη διεύθυνση  info@nkarmiris.gr. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ,  www.dpa.gr)  ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή.  Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά  στοιχεία  ταυτοποίησης  και  να  παρέχονται  οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  (π.χ.  τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της  εκάστοτε υπηρεσίας. H  Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων  πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

 

H  Εταιρεία  καταβάλλει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  ώστε  τα  αιτήματά  σας  να  απαντηθούν  χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και  για  τους  λόγους  της  καθυστέρησης  θα  ενημερώνεστε  εντός  μηνός  από  την  παραλαβή  του αιτήματος από την Εταιρεία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται,  εάν  είναι  δυνατόν,  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  εκτός  αν  ζητήσετε  κάτι  διαφορετικό  (πχ έγγραφη επιστολή).

 

Σε  κάθε  περίπτωση,  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στον  Υπεύθυνο  Προστασίας  Δεδομένων  της Εταιρείας,  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/ και να ασκείτε δικαστική προσφυγή, εφόσον θεωρείτε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

 

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

 

Η Εταιρεία  θεωρεί άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε πελατών της,  είτε εργαζομένων,  είτε τρίτων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των  πληροφοριών,  όσο  και  ως  προς  την  ακεραιότητά  τους  (να  μην  αλλοιωθούν,  να  μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).  Στο πλαίσιο αυτό,  η  Εταιρεία  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της  Ασφάλειας  των  Πληροφοριών,  το  οποίο  ακολουθεί  τις  βέλτιστες  πρακτικές   διεθνών προτύπων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η  Εταιρεία  λαμβάνει  όλα  τα  κατάλληλα  οργανωτικά  και  τεχνικά  μέτρα,  σχεδιασμένα  για  την προστασία των πληροφοριών από  απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  καθώς  και  για  την  ασφαλή  τήρησή  τους σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  τόσο  του  ελληνικού  όσο  και  του  κοινοτικού  και  διεθνούς δικαίου  σχετικά  με  την  προστασία  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.  Ειδικότερα, η  παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της πλήρως τις διατάξεις και τα άρθρα  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  για  την  προστασία  των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  (“General  Data  Protection  Regulation”  –  “GDPR”)  και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

 

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών των Ιστοσελίδων της Εταιρείας περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εργαζομένους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/ χρήστες των Ιστοσελίδων ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

 

Η εταιρεία ρητά απογορεύει εντός των χώρων εργασίας της εταιρείας τη χρήση από το προσωπικό και τους συνεργάτες, φωτογραφικών μηχανών, καμερών βιντεοσκόπησης καθώς επίσης και  τη χρήση των λειτουργιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των κινητών τηλεφώνων.

 

Πώς γίνεται η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων μου στην Ιστοσελίδα;

 

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα Ιστοσελίδα της Εταιρείας  γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Όταν ζητήσετε  να  πληροφορηθείτε  για  τις  υπηρεσίες  υγείας  που  παρέχονται  από  την Εταιρεία μέσα από την Ιστοσελίδα.

Όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων της Εταιρείας.

Με την χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών (βλ.  κατωτέρω  το επόμενο ερώτημα για περισσότερες λεπτομέρειες).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ανά περίπτωση περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 

– Λήψη ενημερωτικού  δελτίου  (“newsletter”)  σε  τακτική  βάση:  διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”).

–  Διαχείριση του ιατρικού φακέλου των ασθενών που έχουν λάβει υπηρεσίες  υγείας  από την  Εταιρεία:  το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο,  περιλαμβανομένων  δεδομένων  υγείας,  αποτελέσματα  ιατρικών  εξετάσεων, γνωματεύσεις ιατρών, οικονομικά δεδομένα κ.λπ.

 

–  Καταχώρηση  δεδομένων  υγείας  και  λήψη  πληροφόρησης:  Στοιχεία  ιατρικού  ιστορικού, στοιχεία  επικοινωνίας  [διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (“e-mail”),  ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.].

 

–  Υποβολή  ερωτημάτων  σε  σχέση  με  υπηρεσίες  υγείας  που  συνδέονται  με  τον  Ιατρικότουρισμό:  ονοματεπώνυμο,  ηλικία,  δεδομένα  υγείας/  ιατρικό  ιστορικό,  στοιχεία επικοινωνίας  [διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (“e-mail”),  ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.].

 

–  Παρακολούθηση  της  ομαλής  λειτουργίας  και  βελτίωση  της  λειτουργικότητας  και απόδοσης  των  ιστοσελίδων:  διεύθυνση  πρωτοκόλλου  διαδικτύου  (“Ιnternet  Ρrotocoladdress”),  μοτίβα  περιήγησης  στις  ιστοσελίδες  (“browsing  patterns”),  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (“browser history”),  δεδομένα  γεωγραφικού  προσδιορισμού  (“geolocation”),  στοιχεία  του πρωτοκόλλου  HTTP  κ.α. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών.

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό αποκλειστικά και μόνο:

 

 • την εξατομικευμένη πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών,
 • την παροχή υπηρεσιών  υγείας  σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του χρήστη, την επικοινωνία με τον χρήστη για την υπενθύμιση αναφορικά με την προγραμματισμένη λήψη υπηρεσιών από την Εταιρεία
 • την επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων του χρήστη με σκοπό την αποφυγή και διακρίβωση περίπτωσης απάτης
 • τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης των ιστοσελίδων της Εταιρείας,
 • την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών καθώς και την απευθείας επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση για νέες υπηρεσίες υγείας της Εταιρείας (εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεση από τους χρήστες).

Η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους συνεργαζόμενους φορείς θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των ιδίων των επισκεπτών/ χρηστών.  Η συγκατάθεση του χρήστη ζητείται ρητά, κατόπιν ενημέρωσης για τους σκοπούς και την νομική βάση για την χρήση των  προσωπικών δεδομένων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

 

 

Τι εφαρμόζεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

 

Η  Εταιρεία  δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες της  Ιστοσελίδας της  κάτω των  δεκαέξι (16)  ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του  προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού  (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου. Η Εταιρεία θα ζητήσει την έμπρακτη απόδειξη της σχέσης του έχοντος τη γονική μέριμνα με το παιδί και εάν αυτό συμβεί, μπορείτε (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού. Η Εταιρεία περαιτέρω δεσμεύεται ότι καμία εκστρατεία ενημέρωσης μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν απευθύνεται σε ανηλίκους (κάτω των 18 ετών).

 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω του ιστότοπου (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα.